HISTORIK

Den första frivilliga brandkåren grundades 1734 i Philadelphia i USA. I Europa vaknade intresset för verksamheten i början av 1800-talet. Sverige fick sin första FBK 1831 medan den första FBK i Finland grundades i Åbo 1838. Borgå FBK grundades 1867 och bedrev därefter aktiv propaganda för verksamheten.

Sibbo FBK räknar 1899 som sitt födelseår men redan 1895 hade kommunalstämman tillsatt en kommitté för att göra upp stadgar för en frivillig brandkår. På den tiden var det inte så lätt att grunda föreningar, Finland var en del av det stora Ryska riket och medborgarverksamhet troligen inte sågs med blida ögon av tsaren.

En brandkår blev av och Arthur Pehrman från Hofgård i Hindsby var en av de grundande medlemmarna. Han blev också Sibbo FBK:s första kårchef 1899 – 1910 samt ordförande 1899 – 1907. Det grundande mötet sammankallades 9 april 1899 av kommunalnämndsordförande G.F. Enholm (Kyrkoby). Vid mötet beslöts att en brandkår grundas och tolv personer tecknade sig som medlemmar.

En kommitté utsågs för att utarbeta stadgar; den bestod av sex män och en kvinna. Alma Lillia som kan kalls den första brandkårsdamen representerade tillsammans med Gideon Less Mårtensby, G.F. Enholm och Hj Oljemark Kyrkoby, K.F Juselius representerade Nickby och Paipis, Hinsby av Arthur Pehrman och Gesterby av Janne Mansner.

Småningom växte medlemsantalet och kåren indelades i fem kompanier; I Kyrkoby, Nickby och Savijärvi med 25 medlemmar, II Mårtensby, III Paipis, IV Pigby och Gesterby samt V Hindsby. Inga kompanier i södra Sibbo fanns omnämnda.

Den första sprutan inhandlades i augusti 1900 av Kyrkoby med understöd från kåren. Man rustade också upp den sk. Kyrksprutan. Till de övriga kompanierna köptes småningom utrustning.

Då man byggt en ny kyrka i socknen och den gamla stod övergiven började man småningom använda klockstapeln som ”brandstation” och förvarade den stora hästdragna sprutan där.

Efter att kyrkan restaurerades togs ett garage invid skolan i bruk som branddepå. Detta brann troligtvis ner i samband med skolbranden.

Verksamheten avlöpte från och till. Efter den stora skolbranden 1928 då Kyrkoby skola brann ner skaffades det en första motorspruta år 1929, Rekord-B av märket Koebe. Nämnas kan att till skolbranden kom det hjälp ända från Helsingfors FBK samt att samma år finns det omnämnt om en bilbrand i Sibbo – den första?

Motoriseringen ökade inom brandkårerna och 1932 beslöt man att köpa den första bilen till brandkåren. Den kom sedermera att kalls ”Lena” och finns än idag bevarad i Nickby-Kyrkoby FBK:s utrymmen.

Lenan var en vanlig lastbil av märket Chevrolet årsmodell 1929 vilken senare gjordes mera lämplig för brandkårsbruk av lokala brandkårskrafter.

1935 påbörjades bygget av en brandstation i Nickby. Kåren hade tidigare anhållit av kommunen o en tomt samt bidrag till bygget men en lagändring ålade kommunen att sköta om byggandet.

Då stationen blivit färdig flyttade kåren in där och disponerade den helt då ingen ordinarie brandkår fanns i kommunen.

Nickby-Kyrkoby FBK avdelningen disponerade ensam över lokalen tills den ordinarie brandkåren grundades på 1970-talet och flyttade in där med successivt ökande styrkor. Detta trängde in N-K FBK allt mer, tilläggs utrymmen fick kåren i den sk. gamla ladugården där Lenan samt kårens manskapsbil fanns.

Från början av 2004 inledde Östra-Nylands Räddningsverk sin verksamhet och Sibbo anslöts dit. Detta förändrade verksamheten än en gång. Då räddningsverket tog över ambulansverksamheten på hela räddningsområdet blev kåren tvungen att flytta ut, nya utrymmen hittades på Varggränd 15 i Storkärr. Detta har visat sig vara lyckat och alla är verkligen nöjda med flytten.

För att återgå till historien kan man konstatera att utvecklingen inom den frivilliga brandkårsverksamheten gick vidare. Kompanierna började kallas avdelningar och nya avdelningar inrättades, somliga för att dö ut och inrättas på nytt.

Kåren utvecklades från att ha varit Sibbo FBK:s I kompani till Nickby-Kyrkoby FBK avdelning.

Då vi kom till slutet av 1980-talet började man uppleva att organisationen med Sibbo frivilliga brandkår rf. som juridisk person och avdelningar som gjorde det egentliga arbetet inte motsvarade dagens behov.

Vissa avdelningar upplevde att de inte hade tillräcklig frihet och 1992 togs det första steget av Nickby-Kyrkoby avdelning. Avdelningen beslöt registrera sig och det ledde till utträdelse ur Sibbo FBK. Till kårens första ordförande och kårchef valdes Hans-Peter Lindgren. H-P Lindgren fungerar fortfarande som ordförande och kårchef för brandkåren.

N-K FBK slöt eget släckningsavtal med kommunen trots ihärdigt motstånd från vissa personer inom Sibbo FBK och kommunala nämnder.

Småningom anslöt sig fler avdelningar till de självständiga kårernas grupp. I början av 2000-talet registrerade sig de sista avdelningarna inom Sibbo FBK och SFBK ändrade namn och karaktär. Namnet ändrades till Sibbo frivilliga brandkårer rf och fungerar nu som tak- och samarbetsorganisation för de forna avdelningarna. Nickby-Kyrkoby FBK samt Gumbo FBK håller sig utanför föreningen, dock samarbetar de med de övriga kårerna inom Sibbo.

Brandkårerna inom Sibbo har mången gång varit föregångare inom verksamheten. På 1990-talet förhandlade man sig till en ny avtalsmodell vilken än idag är till modell för många. På 2000-talet förnyade man den operativa verksamheten genom att flere kårer tillsammans bildade operativa enheter. Man fick på så sätt större manskapsnumerär i enheterna vilket hade stor betydelse, speciellt dagtid.

2005 upphörde Sibbo räddningsverk och uppgick i Östra-Nylands räddningsverk. Det här förde med sig nya utmaningar för de frivilliga brandkårerna i Sibbo.

För den som är intresserad av brandkårshistoria i Sibbo kan jag varmt rekommendera boken ”Hundra år med Sibbo FBK 1899 – 1999” skriven av Borgåbladets förra redaktör Birgit Lindroos. Även undertecknad står till förfogande med brandkårshistorier.

 

Hans-Peter Lindgren

Kårchef och ordförande i Nickby-Kyrkoby FBK